Aktiv moro

Et verktøy for å oppnå aktivitet og glede i hverdagen.

Hva er Aktiv moro?

Tanken bak denne aktivitetspakken er å gjøre det enklere for de ansatte å sette i gang fysiske aktiviteter, samtidig som de på en lett og leken måte fremmer bevegelsesglede for barna i barnehagen. En stor andel barn er for lite aktiv i løpet av dagen, som barnehagepersonell har vi et stort ansvar i forhold til dette. Aktiv moro bidrar til økt fysisk aktivitet, bevegelsesglede, trening av sosial kompetanse, økt mestringsfølelse, trivsel, et godt fellesskap og overføring av barnekultur.

Pakkens innhold:

  • Plakat for innendørs bruk, for store barn – 15 aktiviteter.
  • Plakat for innendørs bruk, for små barn – 9 aktiviteter.
  • Plakat for utendørs bruk – 15 aktiviteter.
  • Totalt 39 aktivitetskort med beskrivelse av aktivitetene.
  • Skruer til oppheng av plakat.
  • Oppheng til aktivitetskortene.

Tanken bak

Barn som tidlig venner seg til å være i fysisk aktivitet vil dra med seg en rekke fordeler inn i voksenlivet, både helsemessig og sosialt. Aktiv moro er et verktøy for å  aktivisere barn og ansatte i barnehagen. Vi vet at aktive voksne gir aktive barn, derfor har vi en viktig oppgave i vår rolle ovenfor barna.

Tanken bak Aktiv moro er at det skal være enklere for de ansatte å sette i gang fysiske aktiviteter og fremme bevegelsesglede. Aktiv moro inspirerer barna til å være fysisk aktiv og fryde seg i kroppslig lek.
Når plakatene og kortene henger fremme og er godt synlig for barna er det alltid et repertoar av leker tilgjengelig og det blir lett for dem å etterspørre leker.

Det er viktig at de ansatte bruker pakken aktivt for å fremme  fysisk aktivitet og bevegelsesglede hos hvert enkelt barn. Det er viktig å være bevisst på hvilke barn som melder seg på med en gang og hvem som trekker seg unna. Det er vår oppgave som ansatte å tilrettelegge slik at alle har mulighet til å være med på aktivitetene. Det kan være nødvendig å dele opp i mindre grupper ved noen anledninger. Ved å se hvert enkelt barn på det nivået de er, er det lettere å hjelpe dem inn i leken, og dermed gi dem mulighet til å øke mestringsfølelsen. Å oppleve mestring er avgjørende for blant annet læring, trivsel og utvikling. Gjennom felles aktiviteter styrker vi relasjonene mellom voksen-barn og barn-barn.

Aktivitetsplakatene

Utendørs

Aktiviteten i denne plakaten egner seg best for utendørs bruk ettersom de krever en del plass.
Med så mange varierte aktiviteter er det lett for alle barna å finne noen favoritter. For å gjennomføre aktiviteten kan man være alt fra to barn, til hele barnegruppa. Når de  ansatte er aktive er det lettere for barna å bli kjent med lekene, noe som igjen fører til at ønske om å delta blir større. Jo bedre barna blir kjent med lekene, jo lettere er det å hive seg med. Vi har stor tro på at økt mestringsfølelse fører til at flere ønsker å delta ofte. Ved å være bevisst rundt bruken av aktiv moro vil man på en fin måte øke samholdet og skape en god fellesskapsfølelse i barnegruppa.

Innendørs for små barn

Aktivitene i denne plakaten egner seg godt for de minste barn.
Aktivitetene stimulerer til motorisk utvikling, gir barna god
språklig trening, bygger relasjoner, gjør barna kjent med omgivelsene, utfordrer motorikken og øker samholdet i gruppa. Vi vet jo at grunnlaget for gode vaner legges tidlig, det er derfor viktig å legge til rette for fysisk aktivitet for de aller minste. Ved hjelp av Aktiv moro fremmer vi  bevegelsesglede på en naturlig og leken måte. Aktivitetene i denne plakaten kan også lekes utendørs.

Innendørs for store barn

Aktiviteten i denne plakatene egner seg godt på avdeling for større barn.
Ved å gjennomføre aktivitetene i Aktiv moro jobber vi
tverrfaglig gjennom felles aktiviteter, og vi er innom flere fagområder i rammeplanen. Barna får god trening i sosial kompetanse ved at de må forholde seg til regler, øve på å håndtere egne følelser, samarbeide, vente på tur, inkludere alle i et fellesskap, støtte hverandre, hjelpe til og lære hvordan vi snakker til hverandre med gode og positive
tilbakemeldinger.

AKTIVITETSKORT

Til hver av plakatene følger det med beskrivelse på aktivitetene. Kortene skal henge ved siden av plakaten, og gjør det da lett for de voksne å delta aktivt sammen med barna, uansett om man har jobbet i barnehagen i to uker eller i fem år. I begynnelsen vil kortene være til hjelp slik at dere lærer reglene i leken. Etterhvert som barna blir bedre kjent med aktivitetene vil det være lettere for dem å selv ta initiativ til å starte leken.

Kortene er laget for å tåle vann og hyppig bruk.
[products columns="4" limit="12" category="aktiv-moro" on_sale="false" best_selling="false" top_rated="false" visibility="visible" orderby="id" order="asc"]
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search